Tolkeservice

OnLine Translation tilbyder tolkeservice mellem dansk og flere end 50 forskellige fremmedsprog og dialekter. Alle tolkeopgaver udføres af herboende modersmålstolke eller tolke med en universitetsuddannelse i faget.

Inden for tolkning skelnes der primært mellem to forskellige arbejdsmetoder, nemlig konsekutiv og simultantolkning. Vi rådgiver dig gerne omkring, hvilken metode der passer bedst til din specifikke kommunikationssituation, ligesom vi meget gerne er behjælpelige med bestilling af alt relevant udstyr, som for eksempel tolkebokse til konferencetolkning.

I samråd med psykologer, læger eller sagsbehandlere planlægger vi gerne et forløb af tolkninger med en fast tolk tilknyttet. En sådan ordning sikrer kontinuitet og bidrager dermed til at øge udbyttet af for eksempel et behandlings- eller integrationsforløb.

I forbindelse med enhver medicinsk, social eller juridisk tolkeopgave dokumenterer vi nøje, hvem der har tolket for hvilken klient. På den måde kan vi til enhver tid – og på tværs af rekvirenter – efterkomme et eventuelt ønske om, at den samme tolk tolker for samme klient. Det skaber en følelse af tryghed hos klienten. Hermed sænkes en psykologisk barriere, og effektiviteten i kommunikationen hæves tilsvarende.

Parternes sproglige og professionelle identitet, herunder identificeringen af den rette dialekt, tolkens køn og speciale, er vigtige elementer i forbindelse med tolkning. Vi tager desuden højde for tolkningens geografiske placering og for, om tolkeservicen skal planlægges som et forløb af flere opgaver med samme tolk. 

Bestil tolk